FireHelper - Phần Mềm

Menu

Lemon App

Phần mềm này đã ngừng hỗ trợ

Thiết bị khuyến nghị:

Android 4.0+ (Đã Ngừng Hỗ trợ 31/12/2020)

IOS (Không Hỗ trợ)

Windows Phone (Không Hỗ trợ)

Các phiên bản của ứng dụng:

1.0.25 (24/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 31/12/2020

1.0.18pre (22/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 25/11/2020

1.0.15pre (22/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

1.0.10 (22/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

1.0.7pre (22/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

1.0.5 (22/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

1.0.3pre (21/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

1.0.2pre (22/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

1.0.1pre (21/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

1.0.0 (21/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020

Nếu có thông tin thắc mắc vui lòng truy cập vào FireHelper Support.