FireHelper - Phần Mềm

Menu

Fix Wifi

Phần mềm này đã ngừng hỗ trợ


Các phiên bản của phần mềm:
1.2.0 (11/11/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 15/12/2020 (Bản mới nhất)
1.1.18pre (10/11/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 20/11/2020
1.1.15pre (09/11/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 15/11/2020
1.1.12pre (07/11/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 20/11/2020
1.1.10pre (01/11/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 05/11/2020
1.1.9pre (31/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 01/10/2020
1.1.8pre (21/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 23/10/2020
1.1.7pre (19/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 21/10/2020
1.1.5 (15/10/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 25/11/2020
1.1.0 (05/09/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 18/10/2020
1.0.7pre (01/08/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 02/08/2020
1.0.5 (30/08/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 02/08/2020
1.0.0 (13/07/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 02/09/2020
0.1.5 (04/06/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 15/07/2020
0.1.0 (28/05/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 04/06/2020
0.0.2pre (27/05/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 31/05/2020
0.0.1pre (26/05/2020): Ngừng hỗ trợ ngày 30/05/2020

Nếu có thông tin thắc mắc vui lòng truy cập vào FireHelper Support.