FireHelper - Phần Mềm

Menu

Setup and Fix Win Tool


Thông Tin
Chương trình gồm có những chức năng sau:
- Sửa lỗi Wifi
- Sửa lỗi Windows Update
- Sửa lỗi Hiệu Suất
- Kiểm tra thông số máy
- Kiểm tra bản quyền Windows

Các phiên bản của phần mềm
1.0.4 (21/11/2021): Hỗ trợ đến ngày 15/12/2021 (Bản mới nhất)
1.0.3 (19/11/2021)Ngừng hỗ trợ ngày 30/11/2021
1.0.2 (24/10/2021)Ngừng hỗ trợ ngày 30/10/2021
1.0.1 (23/10/2021)Ngừng hỗ trợ ngày 25/10/2021
1.0.0 (23/10/2021)Ngừng hỗ trợ ngày 24/10/2021

Nếu có thông tin thắc mắc vui lòng truy cập vào FireHelper Support.